Hva er Asperger ?

Jeg vil skrive mer utfyllende om dette gjennom flere innlegg, for det er her mye blir problematisk for jenter. De finner ikke seg selv i det som står om diagnosen og har da vansker med å godta den. Mange jenter/kvinner går gjennom livet med andre diagnoser (Spiseforstyrrelser, angst, bipolar, tvangslidelser etc).
Følgende er hentet fra Autismeforeningens egne sider og er noe av det mer nøytrale og åpne jeg har funnet :

Asperger syndrom er en funksjonshemming hos personer som i utgangspunktet er normalt begavet, men kan ha følgende funksjonsvansker:
 • Begrenset evne til sosial omgang, særlig med jevnaldrende.  
 • Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger. 
 • Spesielle og begrensede interesser. 
 • Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner. 
 • Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker som for eksempel vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk. 
 • Ujevn evneprofil som gjør det vanskelig for omgivelsene å avgjøre hva personen klarer. 
 • Asperger syndrom er en diagnose innen autismespekteret.
Misforståtte personer
Personer med Asperger syndrom skiller seg i alminnelighet ikke utseendemessig fra andre, noe som gjør at det er vanskelig for omgivelsene å forstå deres avvikende atferd. De har vansker med å sortere og prioritere når flere inntrykk og krav opptrer samtidig. De blir ofte misforstått og kan oppfattes som uhøflige eller uoppdragne. Til tross for normal intelligens, kan de ha store avvik når det gjelder:
 • Evne til å oppfatte andres perspektiv. 
 • Evne til å organisere sin tilværelse, og til å finne alternative løsninger når ting ikke skjer som planlagt. 
 • Evne til å få sammenheng og mening i sine opplevelser.

Dette fører først og fremst til kontaktproblemer med andre mennesker, men også til store generelle tilpasningsproblemer og problemer med å klare hverdagens, skolens og yrkes- livets krav.
De kan virke vanskelige fordi de er sårbare for stress, mas og kritikk.

Forekomst og årsak

Problemene viser seg tidlig og preger personen gjennom hele livet. Forskningen viser at minst 3-5 pr.1000 innbyggere kan ha diagnose innen autismespekteret. Funksjonshemmingen er vanligere hos gutter enn hos jenter. Årsaken er ikke klarlagt, men arvelige faktorer synes å være av betydning. Det er enighet blant forskere om at psyko- sosiale faktorer eller spesielle opplevelser i barndommen ikke forårsaker Asperger syndrom.

Behandling og prognose
En tidlig diagnose, informasjon til alle berørte, tilpassede krav og hjelp utgjør grunn- pilarene i det langsiktige habiliteringsarbeidet. Kommunen har ansvar for å utarbeide individuell plan. Med riktig hjelp i oppveksten kan mange etter hvert lære seg å fungere godt og ha et godt liv. En tidlig og målrettet hjelp kan redusere faren for at ungdommer og voksne med Asperger syndrom utvikler depresjoner og andre psykiske problemer som en reaksjon på omverdenen og dens krav.

God opplæring og et godt liv
Det er viktig å skape oversikt og forutsigbarhet i tilværelsen. Spesielt må nye og ukjente situasjoner forberedes nøye:
 • Forklar hva som skal skje, gjerne med visuelle hjelpemidler. 
 • Bruk konkret språk og unngå billedlig tale.
 • Forbered på at endringer kan skje, og hvordan det skal takles.
Opplæringen må ha et helhetlig og langsiktig perspektiv. Det må omfatte sosiale og praktiske ferdigheter i tillegg til ordinære skolefag. Opplæringen må ta utgangspunkt i den enkelte elevens interesser og sterke sider. Protester fra eleven skyldes oftest kommunikasjonsvanskene og bør ikke oppfattes som trass. Omformuler beskjeder heller enn å mase.
En forklaringsmodell som visuellt forklarer Asperger på en forståelig måte